3-Wheel (3W) motorcycle testing

Find out what tests are required to get your 3-wheel motorcycle endorsement.

You must complete a total of 2 tests to get your 3-wheel endorsement:

 • 1 knowledge test and
 • 1 riding skills test

How to take the tests

You may take the knowledge and riding skills tests at any approved motorcycle training school.

Knowledge test

This test measures how well you understand:

 • The rules of the road
 • How to safely operate your 3-wheel motorcycle

Make sure you study the Motorcycle Operator Manual.

After you pass this test, you're eligible for an instruction permit to practice riding on public highways.

Riding skills test

This test measures your ability to operate a 3-wheel motorcycle legally and safely.

After you pass both the knowledge and riding skills tests, you’re eligible for a 3-wheel motorcycle endorsement to ride on public highways.

Sample knowledge test questions

 1. To legally operate a motorcycle in the State of Washington you must wear the following:
  • DOT approved helmet
  • Eye protection
  • Sturdy footwear
  • Both A and B
  Reference in Motorcycle Operator Manual: 2-2 Create Your Own Safety with Functional Gear
 2. When riding in a group, a motorcyclist should:
  • Try to stay close to the leaders
  • Keep up with the group
  • Pick their own speed and path
  • Speed up to not lose sight of other riders
  Reference in Motorcycle Operator Manual: 6-5, 6-6 Peer Pressure-Riding in Groups
 3. The best way to stop safely on a motorcycle is to:
  • Apply the rear brake and gear down
  • Smoothly apply both brakes
  • Apply front brake and gear down
  • Engine brake
  Reference in Motorcycle Operator Manual: 3-9 Quick Stops
 4. As a rider swerves to avoid a collision, they should also:
  • Apply brakes
  • Look in direction you want to go
  • Accelerate
  • Look at the object you are avoiding
  Reference in Motorcycle Operator Manual: 3-10 Swerves
 5. Which of the following are examples of rider impairment?
  • Fatigue and stress
  • Roadway and weather conditions
  • Heavy traffic
  • Riding fast and weaving
  Reference in Motorcycle Operator Manual: 6-1 Types of Impairments

Preguntas de muestra para motocicletas de tres ruedas

 1. Para operar legalmente una motocicleta en el Estado de Washington debe usar lo siguiente:
  • Casco aprobado por el Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT)
  • Protección para los ojos
  • Calzado resistente
  • Ambas, A y B
  Referencia en el Manual del operador de motocicletas: Cómo prepararse para conducir, cree su propia seguridad con equipo funcional
 2. Cuando circula en un grupo, un motociclista debe:
  • Tratar de mantenerse cerca de los líderes
  • Mantenerse con el grupo
  • Elegir su propia velocidad y camino
  • Acelerar para no perder de vista a los demás
  Referencia en el Manual del operador de motocicletas: Deficiencias, tipos de deficiencias
 3. La mejor manera de detenerse de manera segura en una motocicleta es:
  • Usar el freno trasero y bajar la marcha
  • Usar ambos frenos de manera suave
  • Usar el freno delantero y bajar la marcha
  • Frenado de motor
  Referencia en el Manual del operador de motocicletas: Conducción de una motocicleta de tres ruedas, maniobras evasivas
 4. Cuando un conductor se desvía para evitar una colisión, también debe:
  • Usar los frenos
  • Mirar en la dirección a la que quiere ir
  • Acelerar
  • Mirar el objeto que evita
  Referencia en el Manual del operador de motocicletas: Conducción de una motocicleta de tres ruedas, maniobras evasivas
 5. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de impedimento para conducir?
  • Fatiga y estrés
  • Condiciones del camino y del clima
  • Tráfico pesado
  • Conducir rápido y zigzaguear
  Referencia en el Manual del operador de motocicletas: Deficiencias, tipos de deficiencias

三輪摩托車範例問題

 1. 在華盛頓州合法騎乘摩托車必須配戴下列防護裝備:
  • 經交通局 (Department of Transportation, DOT) 核可的安全帽
  • 護目鏡
  • 結實耐用的鞋子
  • A和B都需要
  參考摩托車騎士手冊:準備騎乘,利用運作正常的裝備維護您自身安全
 2. 跟著車隊騎乘的摩托車應:
  • 盡量緊跟著領隊
  • 跟上車隊的速度
  • 速度和路徑可隨自己喜好
  • 跟其他騎士保持可在視線內看到他們的距離
  參考摩托車騎士手冊:身體控制力減弱的情況下騎車,身體控制力減弱的類型
 3. 騎乘摩托車時,安全停車的最好方式是:
  • 按下後剎車並換低速檔
  • 緩緩按下兩邊剎車
  • 按下前剎車並換低速檔
  • 引擎剎車
  參考摩托車騎士手冊:騎乘三輪摩托車,緊急迴避操控
 4. 當騎士為了閃避而急轉時,應該同時:
  • 按下剎車
  • 注視要急轉的方向
  • 加速
  • 注視要閃避的對象
  參考摩托車騎士手冊:騎乘三輪摩托車,緊急迴避操控
 5. 下列何者為騎士身體控制力減弱的情況?
  • 疲倦與壓力
  • 路況和天候狀況不佳
  • 車多壅塞
  • 騎快車及蛇行
  參考摩托車騎士手冊:身體控制力減弱的情況下騎車,身體控制力減弱的類型

Câu Hỏi Mẫu cho Xe 3 Bánh

 1. Để điều khiển xe mô tô hợp pháp ở Tiểu Bang Washington, quý vị phải trang bị những đồ sau đây:
  • Đội mũ bảo hiểm được DOT (Department of Transportation, Bộ Giao Thông Vận Tải) chấp thuận
  • Đeo đồ bảo vệ mắt
  • Đi giày dép chắc chắn
  • Cả A và B
  Tham khảo các mục Preparing to Ride (Chuẩn Bị Trước Khi Lái Xe), Create Your Own Safety with Functional Gear (Đảm Bảo An Toàn cho Bản Thân bằng Các Vật Dụng Cần Thiết) trong Motorcycle Operator Manual (Hướng Dẫn Điều Khiển Xe Mô Tô)
 2. Khi đi theo nhóm, người điều khiển xe mô tô phải:
  • Cố gắng theo sát người dẫn đầu
  • Theo kịp nhóm
  • Điều khiển với tốc độ và chọn đường đi cho riêng mình
  • Tăng tốc để không bị mất dấu những người điều khiển xe khác
  Tham khảo các mục Impairments (Suy Giảm Khả Năng), Types of Impairments (Các Loại Suy Giảm Khả Năng) trong Motorcycle Operator Manual (Hướng Dẫn Điều Khiển Xe Mô Tô)
 3. Cách tốt nhất để dừng xe mô tô an toàn là:
  • Sử dụng phanh sau và về số
  • Sử dụng đồng thời cả hai phanh
  • Sử dụng phanh trước và về số
  • Phanh bằng động cơ
  Tham khảo các mục Riding a Three-Wheeled Motorcycle (Điều Khiển Xe Mô Tô Ba Bánh), Evasive Maneuvers (Các Thao Tác Tránh Né) trong Motorcycle Operator Manual (Hướng Dẫn Điều Khiển Xe Mô Tô)
 4. Khi chuyển hướng xe để tránh va chạm, người điều khiển xe cũng nên:
  • Sử dụng phanh
  • Nhìn về hướng muốn đi
  • Tăng tốc
  • Nhìn vào đối tượng mà người điều khiển xe đang tránh
  Tham khảo các mục Riding a Three-Wheeled Motorcycle (Điều Khiển Xe Mô Tô Ba Bánh), Evasive Maneuvers (Các Thao Tác Tránh Né) trong Motorcycle Operator Manual (Hướng Dẫn Điều Khiển Xe Mô Tô)
 5. Những trường hợp nào sau đây là ví dụ về suy giảm khả năng đối với người điều khiển xe?
  • Mệt mỏi và căng thẳng
  • Điều kiện thời tiết và đường sá
  • Mật độ giao thông đông đúc
  • Lái nhanh và lạng lách
  Tham khảo các mục Impairments (Suy Giảm Khả Năng), Types of Impairments (Các Loại Suy Giảm Khả Năng) trong Motorcycle Operator Manual (Hướng Dẫn Điều Khiển Xe Mô Tô)

3륜 샘플 문항

 1. Washington 주에서 합법적으로 오토바이를 운전하려면 이것을 착용해야 합니다.
  • DOT가 승인한 헬멧
  • 눈 보호구
  • 튼튼한 신발
  • A와 B 모두
  오토바이 운전자 매뉴얼(Motorcycle Operator Manual)의 운전 준비하기(Preparing to Ride) 기능성 장비로 스스로 안전을 챙기세요(Create Your Own Safety with Functional Gear) 부분 참고
 2. 오토바이를 단체로 몰 때 오토바이 운전자는 이것을 해야 합니다.
  • 선두의 오토바이들과 가까운 거리를 유지하도록 합니다
  • 단체에서 뒤처지지 않습니다
  • 독자적인 속도와 경로로 갑니다
  • 다른 운전자들이 시야에서 벗어나지 않도록 속도를 높입니다
  오토바이 운전자 매뉴얼(Motorcycle Operator Manual)의 문제 요인(Impairments), 문제 요인의 유형(Types of Impairments) 부분 참고
 3. 오토바이를 탈 때 안전하게 멈추는 가장 좋은 방법은
  • 뒷브레이크를 걸고 기어를 내립니다
  • 두 가지 브레이크를 모두 부드럽게 겁니다
  • 앞브레이크를 걸고 기어를 내립니다
  • 엔진 브레이크를 겁니다
  오토바이 운전자 매뉴얼(Motorcycle Operator Manual)의 삼륜 오토바이 몰기(Riding a Three-Wheeled Motorcycle), 갑작스러운 변경 조작(Evasive Maneuvers)
 4. 충돌을 피하기 위해 방향을 틀 때 운전자는 다음도 해야 합니다.
  • 브레이크를 겁니다
  • 가고자 하는 방향을 봅니다
  • 가속합니다
  • 피하고자 하는 물체를 봅니다
  오토바이 운전자 매뉴얼(Motorcycle Operator Manual)의 삼륜 오토바이 몰기(Riding a Three-Wheeled Motorcycle), 갑작스러운 변경 조작(Evasive Maneuvers)
 5. 다음 중 운전자 문제 요인의 예시에 해당하는 것은 무엇입니까?
  • 피로와 스트레스
  • 차도와 기후 조건
  • 교통 체증
  • 과속 및 차량 사이에 파고드는 행동
  오토바이 운전자 매뉴얼(Motorcycle Operator Manual)의 문제 요인(Impairments), 문제 요인의 유형(Types of Impairments) 부분 참고

Примеры вопросов для трехколесного транспорта

 1. Для легального управления мотоциклом в штате Washington вы должны носить следующее:
  • Шлем, одобренный DOT (Department of Transport, Департамент транспорта)
  • Защиту для глаз
  • Крепкую обувь
  • Пункт А и Б
  Ссылка в Motorcycle Operator Manual (Руководстве по эксплуатации мотоцикла): «Подготовка к поездке: обеспечьте собственную безопасность с помощью функционального снаряжения»
 2. При движении в группе мотоциклист должен:
  • Стараться держаться рядом с мотоциклистами, направляющими движение
  • Не отставать от группы
  • Выбрать свою собственную скорость и путь
  • Ускоряться, чтобы не упускать из виду других мотоциклистов
  Ссылка в Motorcycle Operator Manual (Руководстве по эксплуатации мотоцикла): «Нарушения, виды нарушений»
 3. Лучший способ безопасно остановиться на мотоцикле:
  • Нажать задний тормоз и снизить передачу
  • Плавно нажать на оба тормоза
  • Нажать передний тормоз и снизить передачу
  • Торможение двигателем
  Ссылка в Motorcycle Operator Manual (Руководстве по эксплуатации мотоцикла): «Езда на трехколесном мотоцикле, маневры уклонения»
 4. Когда водитель сворачивает, чтобы избежать столкновения, он также должен:
  • Притормозить
  • Посмотреть в направлении, в котором вы хотите свернуть
  • Увеличить скорость
  • Посмотреть на объект, столкновения с которым вы пытаетесь избежать
  Ссылка в Motorcycle Operator Manual (Руководстве по эксплуатации мотоцикла): «Езда на трехколесном мотоцикле, маневры уклонения»
 5. Что из перечисленного ниже является примером нарушения правил мотоциклистом?
  • Усталость и стресс
  • Проезжая часть и погодные условия
  • Интенсивное дорожное движение
  • Быстрая езда и лавирование
  Ссылка в Motorcycle Operator Manual (Руководстве по эксплуатации мотоцикла): «Нарушения, виды нарушений»

Mga Halimbawang Tanong sa 3 Gulong

 1. Para legal na makapag-operate ng motorsiklo sa Estado ng Washington, dapat ay nakasuot ka ng:
  • Helmet na naaprubahan ng DOT
  • Proteksyon sa mata
  • Maayos na footwear
  • Parehong A at B
  Ang Reference ay nasa Manual sa Operator ng Motorsiklo: Paghahandang Sumakay, Gumawa ng Sarili Mong Kaligtasan sa Pamamagitan ng Functional na Gear
 2. Sa pagbiyahe nang may kasamang grupo, dapat gawin ng motorista ang sumusunod:
  • Subukang manatiling nakadikit sa mga leader
  • Sumabay sa grupo
  • Pumili ng sarili niyang bilis at daan
  • Bilisan para hindi maiwanan ng iba pang rider
  Ang Reference ay nasa Manual sa Operator ng Motorsiklo: Mga Impairment, Uri ng Impairment
 3. Ang pinakamahusay na paraan para ligtas na makahinto sa isang motorsiklo ay ang:
  • Gamitin ang preno sa likod at gear
  • Marahang gamitin ang dalawang preno
  • Gamitin ang preno sa harap at gear
  • Ipreno ang engine
  Ang Reference ay nasa Manual sa Operator ng Motorsiklo: Pagsakay ng Motorsiklong May Tatlong Guong, Mga Pang-iwas na Pagmamaneobra
 4. Sa pagmamaneobra ng rider para makaiwas sa banggaan, dapat din siyang:
  • Magpreno
  • Tumingin sa direksyon na gusto niyang puntahan
  • Magpatakbo nang mas mabilis
  • Tumingin sa iniiwasang object
  Ang Reference ay nasa Manual sa Operator ng Motorsiklo: Pagsakay ng Motorsiklong May Tatlong Guong, Mga Pang-iwas na Pagmamaneobra
 5. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng impairment ng rider?
  • Pagkahapo at stress
  • Kundisyon ng kalsada at lagay ng panahon
  • Mabigat na trapiko
  • Mabilis na pagpapatakbo at pagsingit
  Ang Reference ay nasa Manual sa Operator ng Motorsiklo: Mga Impairment, Uri ng Impairment

Need additional help? Here's how to contact us:

call Phone: 360-902-3900
(TTY: Call 711)
mail Email: motorcycle@dol.wa.gov
Was this information helpful?