Pro-equity, anti-racism statement

Read about our commitment to equity and what we're doing to better serve our customers, employees, and communities.

Our statement

We at the Department of Licensing reaffirm our values of diversity, equity, inclusion, trust, and respect by advancing Washington’s Pro-Equity, Anti-Racism (PEAR) plan. We pledge to improve our service delivery by heeding the 15 determinants of equity that form the plan. We promise to lift up the voices of our customers by engaging with the people whose needs drive the plan. We resolve to remain steadfast in our pursuit of the future envisioned by the plan.

Governor Inslee’s Executive Order 22-04 directs Washington state agencies to meaningfully interact with the communities they serve. Incorporating this into our existing work, we will continue our active stakeholder engagement by building a robust PEAR team of agency employees and community partners. Furthermore, we will embrace pro-equity, anti-racism principles when authoring our strategic plan, developing policies, hiring new employees, contracting with vendors, and serving our customers.

Our purpose is to help every Washington resident, and our strategic plan is founded upon cultivating equitable access, eliminating barriers, and promoting inclusive decision-making. The many initiatives that flow from these commitments, including increased language access and an evaluation of our licensing rules, will be carried out in partnership with our PEAR team.

We look forward to this work and further guidance from the Governor’s Office and the Office of Equity.

Our statement in other languages

Spanish - Español

Declaración acerca de PEAR

En el Department of Licensing, reafirmamos nuestros valores de diversidad, equidad, inclusión, confianza y respeto mediante la promoción del plan PEAR (Pro-Equity, Anti-Racism; Proequidad, Antirracismo) de Washington. Nos comprometemos a mejorar nuestra prestación de servicios atendiendo los quince factores determinantes de equidad que conforman el plan. Prometemos alzar las voces de nuestros clientes comprometiéndonos con las personas cuyas necesidades impulsan el plan. Estamos decididos a mantenernos firmes en nuestra búsqueda del futuro previsto en el plan.

La orden ejecutiva 22-04 del gobernador Inslee ordena a las agencias estatales de Washington que interactúen de forma significativa con las comunidades a las que sirven. Incorporaremos esto a nuestro trabajo actual y mantendremos nuestro compromiso activo con las partes interesadas mediante la creación de un sólido equipo PEAR conformado por empleados de la agencia y socios de la comunidad. Además, adoptaremos los principios proequidad y antirracismo al momento de elaborar nuestro plan estratégico, desarrollar políticas, contratar nuevos empleados, contratar proveedores y atender a nuestros clientes.

Nuestro propósito es ayudar a todos los residentes de Washington, y nuestro plan estratégico se basa en fomentar el acceso equitativo, eliminar las barreras y promover la toma de decisiones inclusiva. Las numerosas iniciativas que surgen de estos compromisos, por ejemplo, un mayor acceso de idiomas y una evaluación de nuestras normas de concesión de licencias, se llevarán a cabo en colaboración con nuestro equipo PEAR.

Deseamos con muchas ansias realizar este trabajo y esperamos nuevas instrucciones de la oficina del gobernador y de la Oficina de Equidad (Office of Equity).

Chinese (Simplified) - 简体中文

PEAR声明

执照申报局通过推进华盛顿州的“支持平等、反种族主义”(PEAR)计划,重申我们多元化、平等、包容、信任和尊重的价值观。我们承诺根据构成该计划的15个公平决定因素来改善我们的服务提供。我们承诺,通过与那些需要推动该计划的人接触,提升客户意见的分量。我们决心坚定不移地追求该计划所设想的未来。

英斯利州长的22-04号行政命令指示华盛顿州各机构与他们所服务的社区进行有意义的互动。将此纳入我们现有的工作中,我们将通过建立一个由机构雇员和社区合作伙伴组成的强大的PEAR团队,继续积极地与利益相关者接触。此外,在制定战略计划、制定政策、招聘新员工、与供应商签订合同以及为客户服务时,我们将秉持支持公平、反种族主义的原则。

我们的目标是帮助每一位华盛顿居民,我们的战略计划建立在树立公平观念、消除障碍和促进包容性决策的基础之上。因这些承诺产生的举措,包括增加语言访问和评估我们的许可规则,将与我们的PEAR团队合作执行。

我们期待着这方面工作的落实以及来自州长办公室和公平办公室的进一步指导。

Chinese (Traditional) - 繁體中文

PEAR聲明

我們Department of Licensing (DOL,執照部) 通過推動華盛頓州的支持平等、反種族歧視主義 (PEAR) 計畫,重申我們多元、平等、包容、信任和尊重的價值觀。我們承諾透過關注形成該計畫的十五個決定因素,來改善我們提供的服務。我們承諾透過與有推動計畫需求的人建立關係,來提高我們客戶心聲的能見度。我們決定堅定不移地追求該計畫所預想的未來。

Inslee州長的行政命令22-04,指示華盛頓州的機構與其服務的社區進行有意義的互動。我們會將其納入現有的工作中,並透過建立一個由機構員工和社區合作夥伴組成的強大PEAR團隊,持續以利益相關人的身分積極參與。此外,在制定策略計畫、建立政策、雇用新員工、與供應商簽約和服務客戶時,我們將遵循支持平等、反種族歧視主義原則。

我們的目標是幫助每一位華盛頓州的居民,且我們的策略計畫是建立在培養平等機會、消除障礙和推廣包容性的決策之上。根據這些承諾所提出的倡議 (包含增加語言使用權和評估我們的執照規則),將與我們的PEAR團隊合作,共同執行。

我們期待執行這項工作,以及州長辦公室與平等辦公室的進一步指導。

Vietnamese - Tiếng Việt

Thông Báo PEAR

Department of Licensing xin tái khẳng định các giá trị về tính đa dạng, công bằng, hòa nhập, tin tưởng và tôn trọng của chúng tôi thông qua việc thúc đẩy triển khai kế hoạch Công Bằng Về Cơ Hội Nghề Nghiệp và Chống Phân Biệt Chủng Tộc (Pro-Equity, Anti-Racism, PEAR) của Washington. Chúng tôi cam kết cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ của mình thông qua việc chú ý đến mười lăm yếu tố quyết định tính công bằng hình thành nên kế hoạch này. Chúng tôi hứa sẽ đề cao ý kiến của khách hàng thông qua việc tương tác với những người có nhu cầu là động lực thúc đẩy kế hoạch này. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục kiên định theo đuổi tương lai mà kế hoạch này đã vạch ra.

Lệnh Hành Pháp 22-04 của Thống Đốc Inslee hướng dẫn các cơ quan tiểu bang của Washington tổ chức những buổi tiếp xúc thích hợp với các cộng đồng mà họ phục vụ. Kết hợp với công việc hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các bên liên quan bằng cách xây dựng một đội ngũ PEAR mạnh mẽ gồm các nhân viên cơ quan và đối tác cộng đồng. Hơn nữa, chúng tôi sẽ áp dụng các nguyên tắc ủng hộ sự công bằng về cơ hội nghề nghiệp và chống phân biệt chủng tộc khi lập kế hoạch chiến lược, xây dựng chính sách, tuyển dụng nhân viên mới, ký hợp đồng với các nhà cung cấp và phục vụ khách hàng của chúng tôi.

Mục đích của chúng tôi là giúp đỡ mọi cư dân Washington và kế hoạch chiến lược của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận công bằng, loại bỏ các rào cản và thúc đẩy việc ra quyết định một cách toàn diện. Nhiều sáng kiến xuất phát từ những cam kết này, bao gồm cả tăng cường khả năng tiếp cận ngôn ngữ và đánh giá các quy định cấp phép của chúng tôi, sẽ được thực hiện với sự hợp tác của nhóm PEAR của chúng tôi.

Chúng tôi háo hức mong chờ công việc này và mong sẽ có thêm hướng dẫn từ Văn Phòng Thống Đốc (Governor’s Office) và Văn Phòng Giải Quyết Vấn Đề Công Bằng (Office of Equity).

Korean - 한국어

PEAR 성명서

저희는 면허청 소속으로, 워싱턴의 형펑성 지지 인종차별 반대(Pro-Equity, Anti-Racism, PEAR) 계획을 추진하여 다양성, 형평성, 포용성, 신뢰 및 존중이라는 가치를 재확인합니다. 이 계획을 구성하는 15가지 형평성 결정 요인에 주의를 기울여 서비스 제공을 개선하겠다고 약속드립니다. 이 계획을 추진하기를 원하는 사람들과 소통하여 고객님들의 목소리를 드높이겠다고 약속드립니다. 이 계획이 그리는 미래를 한결같이 추구하겠다고 각오를 다졌습니다.

인즐리(Inslee) 주지사의 행정 명령 22-04는 워싱턴 주 정부 기관에 봉사하는 지역사회와 의미 있는 상호작용을 하라고 지시합니다. 이를 기존 업무에 통합하여 기관 직원과 지역사회 파트너로 구성된 강력한 PEAR 팀을 구축하여 적극적으로 이해관계자와 계속 소통하겠습니다. 또한, 전략 계획을 수립하고, 정책을 개발하고, 신규 직원을 고용하고, 공급업체와 계약하고, 고객에게 서비스를 제공할 때 형평성을 지지하고 인종차별을 반대하는 원칙을 수용할 것입니다.

저희의 목적은 모든 워싱턴 주민을 돕는 것이며, 저희의 전략 계획은 공평한 접근성을 구축하고 장벽을 제거하며 포괄적인 의사 결정을 촉진하는 데 기반을 두고 있습니다. 언어 접근성 향상 및 면허 부여 규정 평가를 포함하여 이러한 약속에서 비롯된 많은 이니셔티브를 PEAR 팀과 협력하여 시행할 것입니다.

이 업무와 주지사 사무실과 평등 사무소의 추가 지침을 기대합니다.

Russian - Pусский

Заявление о соблюдении программы PEAR

Департамент лицензирования (Department of Licensing) настоящим заявляет, что ценит принцип разнообразия, справедливости, инклюзивности, доверия и уважения, осуществляя свою деятельность с соблюдением программы PEAR (Washington's Pro-Equity, Anti-Racism, программа штата Washingtonн ради справедливости и против расизма). Мы официально обязуемся улучшать наш уровень обслуживания, соблюдая пятнадцать определяющих факторов справедливости, предусмотренных программой. Сотрудничая с лицами, чьи потребности легли в основу при создании программы, мы гарантируем, что каждый из наших клиентов будет услышан. Мы будем непоколебимы в нашем стремлении к будущему, предусмотренному программой.

Согласно распоряжению губернатора Inslee 22-04 учреждения штата Washington должны целенаправленно взаимодействовать с сообществами, которым они служат. Учитывая этот подход в нашей текущей работе, мы будем продолжать активное взаимодействие с заинтересованными сторонами, формируя надежную команду PEAR из сотрудников агентства и партнеров сообщества. Кроме того, при разработке нашего стратегического плана, политик, в процессе найма новых сотрудников, заключения контрактов с поставщиками и обслуживания наших клиентов мы будем придерживаться принципов справедливости и борьбы с расизмом.

Наша цель — помочь каждому жителю штата Washington, а наш стратегический план основывается на предоставлении равноправного доступа, устранении барьеров и содействии инклюзивному процессу принятия решений. Различные инициативы, связанные с этими обязательствами, в том числе расширенный языковой доступ и оценка наших правил лицензирования, будут осуществляться в партнерстве с нашей командой PEAR.

Мы готовы приступить к работе и к дальнейшим рекомендациям от Управления представительства губернатора (Governor's Office) и Управления по вопросам справедливости (Office of Equity).

Tagalog

Pahayag Tungkol sa PEAR

Kami sa Kagawaran ng Paglilisensya ay iginigiit ang mga prinsipyo ng pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, pagkakabilang, pagtitiwala, at paggalang sa pamamagitan ng pagsulong ng Pro-Equity, Anti-Racism (PEAR) na plano ng Washington. Nangangako kaming pagbubutihin ang aming paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng pagsunod sa labinlimang salik ng pagkakapantay-pantay na bumubuo sa plano. Nangangako kaming pakikinggan ang mga hinaing ng aming mga customer sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga taong may mga pangangailangan na siyang bumubuo sa plano. Napagpasyahan naming manatiling nakatuon sa aming paghahangad sa hinaharap na nilalayon ng plano.

Ang Executive Order 22-04 ni Gobernador Inslee ay nagtuturo sa mga ahensya ng estado ng Washington na makabuluhang makipag-ugnayan sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng pagsama nito sa aming kasalukuyang gawain, maipagpapatuloy namin ang aming aktibong pakikipag-ugnayan sa stakeholder sa pamamagitan ng pagbuo ng isang matatag na PEAR team na binubuo ng mga empleyado ng ahensya at mga kasosyo sa komunidad. Higit pa riyan, aakapin namin ang mga prinsipyong pagpabor sa pagkakapantay-pantay at paglaban sa diskriminasyon sa pagbuo ang aming estratehikong plano, pagbuo ng mga patakaran, pagkuha ng mga bagong empleyado, pakikipagkontrata sa mga vendor, at paglilingkod sa aming mga customer.

Ang aming layunin ay tulungan ang bawat residente ng Washington, at ang aming estratehikong plano ay nabuo mula sa pagbibigay ng pantay na access, pag-aalis ng mga hadlang, at pagtataguyod ng inklusibong paggawa ng desisyon. Maraming inisyatibang nagmumula sa mga pangakong ito, kabilang ang pinalawak na access sa wika at isang pagsusuri sa aming mga panuntunan sa paglilisensya, ay isasagawa sa pakikipagtulungan sa aming PEAR team.

Inaasahan namin ang gawaing ito at ang karagdagang patnubay mula sa Tanggapan ng Gobernador at Tanggapan ng Pagkakapantay-pantay.

Ukrainian - українська

Заява про дотримання програми PEAR

Департаменті ліцензування (Department of Licensing) підтверджує, що цінує принцип різноманітності, справедливості, інклюзивності, довіри й поваги, виконуючи свою діяльність із дотриманням програми PEAR (Washington’s Pro-Equity, Anti-Racism, програма штату Washingtonн заради справедливості й проти расизму). Ми офіційно зобов’язуємось покращувати наш рівень обслуговування, дотримуючись п’ятнадцяти визначальних факторів справедливості, що передбачені програмою. Співпрацюючи з особами, чиї потреби легли в основу під час створення програми, ми гарантуємо, що кожен із наших клієнтів буде почутий. Ми будемо непохитними в нашому прагненні до майбутнього, передбаченого програмою.

Відповідно до розпорядження губернатора Inslee 22-04 установи штату Washington мають цілоспрямовано взаємодіяти з громадами, яких вони обслуговують. Враховуючи це в нашій поточній роботі, ми продовжуватимемо нашу активну взаємодію із заінтересованими сторонами, формуючи надійну команду PEAR із співробітників агентства й партнерів спільноти. Крім того, під час розробки нашого стратегічного плану, політик, у процесі залучення нових співробітників, укладення контрактів із постачальниками й обслуговування наших клієнтів ми будемо дотримуватися принципів справедливості та боротьби з расизмом.

Наша мета — допомогти кожному жителю Washington, а наш стратегічний план ґрунтується на наданні рівноправного доступу, усуненні бар’єрів і сприянні інклюзивному процесу прийняття рішень. Різні ініціативи, пов’язані із цими зобов’язаннями, зокрема розширений мовний доступ та оцінка наших правил ліцензування, здійснюватимуться в партнерстві з нашою командою PEAR.

Ми вже готові до роботи й подальших рекомендацій від Управління представництва губернатора (Governor’s Office) та Управління з питань справедливості (Office of Equity).

Japanese - 日本語

PEAR宣言

ライセンス局は、ワシントン州の公平性と反人種差別(Pro-Equity, Anti-Racism: PEAR)計画を推進することで、多様性、公平性、包括、信頼、尊重の価値を再確認します。私たちは、この計画の公平性のための15の決定要素に留意し、提供するサービスを向上させることを誓います。私たちは、この計画の原動力となったニーズを持つ人々と関わることで、お客様の意見を尊重することを約束します。私たちは、この計画が描く未来に向けて遂行するため、確固たる信念を持ち続けます。

インスリー州知事が署名した大統領令22-04は、ワシントン州当局にサービスを提供するコミュニティと有意義に交流することを指示するものです。これを私たちの既存の作業に組み込み、当局の職員とコミュニティのパートナーによる強固なPEARチームを構築することで、積極的なステークホルダーとの関りを続けます。さらに、戦略計画や方針の策定、新規職員の採用、ベンダーとの契約、お客様へのサービス提供の際には、公平性と反人種差別の原則を取り入れます。

私たちの目的はすべてのワシントン州民をサポートすることであり、私たちの戦略計画は公平なアクセスの提供、障壁の排除、包括的な意思決定の上に成り立っています。これらのコミットメントから生じる様々なイニシアチブは、多言語サービスの増加、ライセンス付与規則の見直しを含め、PEARチームと連携して実行されます。

この取り組みが推進されること、また州知事室や公平性事務局(Office of Equity)からの今後の指導を楽しみにしています。

Khmer - ភាសាខ្មែរ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ PEAR

យើងនៅក្រសួងផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ (Department of Licensing) សូមធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវតម្លៃរបស់យើងលើភាពចម្រុះ សមធម៌ បរិយាបន្ន ការជឿទុកចិត្ត និងការគោរពដោយជំរុញផែនការគាំទ្រសមធម៌ប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍ (Pro-Equity, Anti-Racism, PEAR) របស់រដ្ឋ Washington។ យើងសន្យាថានឹងកែលម្អការផ្តល់សេវារបស់យើងដោយអនុវត្តតាមការកំណត់ទាំងដប់ប្រាំនៃសមធម៌ដែលបង្កើតបានជាផែនការ។ យើងសន្យាថានឹងលើកកម្ពស់ការបញ្ចេញមតិពីអតិថិជន តាមរយៈការចូលរួមជាមួយបុគ្គលដែលជំរុញផែនការតាមរយៈសេចក្ដីត្រូវការរបស់ពួកគេ។ យើងតាំងចិត្តរក្សាភាពខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងចំពោះអនាគតដែលរំពឹងទុកពីផែនការ។

បទបញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់អភិបាល Inslee 22-04 ដឹកនាំទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ Washington ដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយសហគមន៍ដែលពួកគេបម្រើ។ តាមរយៈការបញ្ចូលបទបញ្ជាទៅក្នុងការងារដែលមានស្រាប់របស់យើង យើងនឹងបន្តការចូលរួមជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មរបស់យើង តាមរយៈការកសាងក្រុមការងារ PEAR ដ៏រឹងមាំ ដែលរួមមានបុគ្គលិកភ្នាក់ងារ និងដៃគូសហគមន៍។ លើសពីនេះ យើងនឹងប្រកាន់យកគោលការណ៍គាំទ្រសមធម៌ ប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ នៅពេលសរសេរផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង បង្កើតគោលនយោបាយ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មី ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកលក់ និងបម្រើអតិថិជនរបស់យើង។

គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីជួយអ្នករស់នៅ Washington គ្រប់រូប ហើយផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការបង្កើតលទ្ធភាពទទួលបានដោយសមធម៌ ដោយលុបបំបាត់ឧបសគ្គ និងលើកកម្ពស់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួម។ គំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនដែលកើតចេញពីការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងនេះ រួមទាំងការបង្កើនលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ភាសា និងការវាយតម្លៃលើវិធាននៃការចេញអាជ្ញាបណ្ណរបស់យើង នឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុម PEAR របស់យើង។

យើងទន្ទឹងរង់ចាំការងារនេះ និងការណែនាំបន្ថែមពីការិយាល័យអភិបាល និងការិយាល័យសមធម៌ (Office of Equity)។

Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ

PEAR ਸਟੇਟਮੈਂਟ

ਅਸੀਂ ਲਾਈਸੰਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (Department of Licensing) ਵਿਖੇ Washington ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਇਕੁਇਟੀ, ਐਂਟੀ-ਰੈਸੀਜ਼ਮ (Pro Equity, Anti-Racism, PEAR) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਗਵਰਨਰ Inslee ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ 22-04 Washington ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ PEAR ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ-ਇਕਵਿਟੀ, ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ Washington ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ PEAR ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

پنجابی - Punjabi (Pakistan)

PEAR دا بیانیہ

اسی محکمہ برائے لائسنسنگ(Department of Licensing) وچ Washington دے انصاف پرستی، انسداد نسل پرستی (Pro-Equity, Anti-Racism, PEAR) منصوبے نوں اگے ودھان راہیں، اپنی تنوع، انصاف، شمولیت، اعتبار، اتے احترام دیاں قدراں دی فیر توں توثیق کردے آں۔ اسی منصوبے نوں تشکیل دین آلے انصاف دے پندرہ کلیدی نکتیاں نوں ذہن وچ رکھن راہیں اپنی سروس دی فراہمی دا وعدہ کردے آں۔ اسی منصوبے دے محرک افراد نال شام ہون راہیں اپنے صارفاں دے ہم آواز ہون دا وعدہ کردے آں۔ اسی منصوبے راہیں مستقبل دے سہانے سُفنے نوں پورا کرن لئی اپنی کوشش تے کاربند رہن دا تہیہ کردے آں۔

گورنر Inslee دا ایگزیکٹو آرڈر 22-04 واشنگٹن اسٹیٹ دیاں ایجنسیز نوں اوہناں کمیونٹیز دے نال بامقصد تعامل کرن دی ہدایت دیندا اے جیناں دی اوہ خدمت انجام دیندیاں نیں۔ اینوں اپنے موجودہ کم وچ شامل کردے ہوئے، ایجنسی دے ملازماں دی مستحکم ٹیم اتے کمیونٹی شراکت داراں دی اک تگڑی PEAR ٹیم تشکیل دے کے اسی اپنے فعال اسٹیک ہولڈر دا وابستگی دا سلسلہ جاری رکھاں گے۔ ایدے توں علاوہ، اسی اپنا تدبیری منصوبہ ترتیب دیندے ہوئے، پالیسیز نوں فروغ دیندے ہوئے، نویں ملازم بھرتی کردے ہوئے، وینڈرز دے نال معاہدہ کردے ہوئے، اتے اپنے صارفاں دی خدمت کردے ہوئے انصاف پرستی اتے انسداد نسل پرستی دے اصولاں نوں تسلیم کراں گے۔

ساڈا مقصد واشنگٹن دے ہر شہری دی مدد کرنا اے، اتے ساڈے تدبیری منصوبے دی بنیاد مساوی رسائی دی حوصلہ افزائی کرن، رکاوٹاں مُکان، اتے مشمول فیصلہ سازی نوں فروغ دین تے رکھی گئی اے۔ انج دے واہوا اقدام جیہڑے ایناں عزماں دی صورت وچ ساہنویں آندے نیں، بشمول زبان دی ودھائی گئی رسائی اتے ساڈے لائسنسنگ دے اصولاں دا تجزیہ، ایناں نوں ساڈی PEAR ٹیم دے نال شراکت داری وچ جاری رکھیا جاوے گا۔

اسی گورنر دے دفتر اتے دفتر برائے انصاف ولوں ایہہ کم کرن اتے ہور رہنمائی دی اُڈیک رکھدے آں۔

العربية - Arabic

بيان PEAR

نحن في قسم التراخيص (Department of Licensing) نؤكد مجددًا على قيمنا المتمثلة في التنوع، والعدالة، والشمول، والثقة، والاحترام من خلال تعزيز خطة Washington لدعم المساواة ومناهضة العنصرية (Pro-Equity, Anti-Racism, PEAR). نتعهد بتحسين عملية تقديمنا للخدمات من خلال مراعاة العناصر الخمسة عشر المحددة للمساواة التي تشكل الخطة. ونعد برفع أصوات عملائنا من خلال المشاركة مع الأشخاص الذين تدفع احتياجاتهم الخطة. ونعقد العزم على أن نظل ثابتين في سعينا لتحقيق المستقبل الذي تتوخاه الخطة.

يوجه الأمر التنفيذي بتاريخ 22-04 لحاكم الولاية Inslee وكالات ولاية واشنطن للتفاعل بشكل هادف مع المجتمعات التي تخدمها. ومن خلال دمج هذا في عملنا الحالي، سنواصل مشاركتنا النشطة مع الأطراف المعنية من خلال بناء فريق PEAR قوي مكون من موظفي الوكالة والشركاء المجتمعيين. وعلاوة على ذلك، سوف نتبنى مبادئ داعمة للمساواة ومناهضة للعنصرية عند صياغة خطتنا الاستراتيجية، ووضع السياسات، وتعيين موظفين جدد، والتعاقد مع جهات توريد، وتقديم الخدمات لعملائنا.

يتمثل هدفنا في مساعدة كل مقيم في Washington، وترتكز خطتنا الاستراتيجية على تعزيز إمكانية الوصول بشكل عادل، وإزالة الحواجز، وتعزيز عملية صنع القرار الشامل. ستُنفَّذ العديد من المبادرات التي تنبع من هذه الالتزامات، بما فيها زيادة إمكانية الوصول إلى اللغات، وتقييم قواعد الترخيص لدينا، بالشراكة مع فريق PEAR الخاص بنا.

ونحن نتطلع إلى هذا العمل والحصول على مزيد من التوجيه من مكتب الحاكم ومكتب المساواة.

Amharic - አማርኛ

የፍትሃዊነት-ወዳጅ፣ ፀረ-ዘረኝነት መግለጫ

እኛ የፍቃድ አሰጣጥ መምሪያ (Department of Licensing) የ Washington ን የፍትሃዊነት-ወዳጅ፣ ፀረ-ዘረኝነት (Pro-Equity, Anti-Racism, PEAR) ዕቅድን በማራመድ የብዝሃነት፣ ፍትሃዊነት፣ ማካተት፣ መተማመን እና መከባበር እሴቶቻችንን እናረጋግጣለን። እቅዱን የሚያቋቁሙ አስራ አምስት የፍትሃዊነት ወሳኝ ነጥቦችን በመከተል የአገልግሎት አሰጣጣችንን ለማሻሻል ቃል እንገባለን። ዕቅዱን ከሚያንቀሳቅሱት ሰዎች ጋር በመሳተፍ የደንበኞቻችንን ድምፅ ከፍ ለማድረግ ቃል እንገባለን። በእቅዱ የታሰበውን የወደፊት ዕጣ ፈንታችንን በጽናት ለመቀጠል ወስነናል።

የInslee ገዢ አስፈፃሚ ትዕዛዝ 22-04 የዋሽንግተን ግዛት ኤጀንሲዎች ከሚያገለግሉት ማህበረሰቦች ጋር ትርጉም ባለው መልኩ እንዲገናኙ መመሪያ ይሰጣል። ይህንን ከነባር ስራችን ጋር በማካተት ጠንካራ የየፍትሃዊነት-ወዳጅ፣ PEAR ቡድን የኤጀንሲ ሰራተኞች እና የማህበረሰብ አጋሮች በመገንባት የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ እንቀጥላለን። በተጨማሪም፣ የስትራቴጂክ እቅዳችንን ስንጽፍ፣ ፖሊሲዎችን ስንዘጋጅ፣ አዳዲስ ሰራተኞችን ስንቅጥር፣ ከአቅራቢዎች ጋር ስንዋዋል እና ደንበኞቻችንን ስናገለግል የፍትሃዊነት፣ ፀረ-ዘረኝነት መርሆዎችን እንቀበላለን።

አላማችን እያንዳንዱን የ Washington ን ነዋሪ መርዳት ነው፣ እንዲሁም የስትራቴጂክ እቅዳችን የተመሰረተው ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን በማጎልበት፣ እንቅፋቶችን በማስወገድ እና ሁሉንም ያካተተ ውሳኔ አሰጣጥን በማስተዋወቅ ላይ ነው። የቋንቋ ተደራሽነት መጨመር እና የፈቃድ ህጎቻችንን መገምገምን ጨምሮ ከነዚህ ዝግጅቶች የሚወጡ በርካታ ውጥኖች ከየፍትሃዊነት-ወዳጅ፣ PEAR ቡድናችን ጋር በመተባበር ይከናወናሉ።

ይህንን ሥራ እና ተጨማሪ መመሪያ ከገዥው ጽሕፈት ቤት እና ከፍትሃዊነት ቢሮ እንጠብቃለን።

Somali - Soomaali

War saxaafadeedka PEAR

Haddaan nahay Waaxda Ruqsad Bixinta (Department of Licensing) waxaan dib u xaqiijinaynaa mbaadii'deena kala duwanaanta, sinaanta, wadajirka, kalsoonida, iyo xushmada ku dhisan anagoo kor u qaadayna qorsheheena Taageerada Sinaanta, La dagaalanka Isir Nacaybka (Pro-Equity, Anti-Racism, PEAR). Waxaan balan qaadaynaa inaan kor u qaadno adeeg bixinteena anagoo adkaynayna shan iyo tobanka qodob ee go'aansha sinaanta qorshuhu ku dhisan yahay. Waxaan balan qaadaynaa inaan kor u qaadno codadka bulshadeena anagoo la shaqaynayna dadka baahiyahoodu ay hormuudka u yihiin qorshaha. Waxaan go'aansanay inaan horay u sii wadno ka shaqaynta mustaqbalka aan ku higsanayno qorshaha.

Aamarka Wadajirka ee Gudoomiye Inslee 22-04 ayaa ku amraaya wakaaladaha gobalka Washington inay si macno leh ula shaqeeyaan bulshooyinka ay u adeegaan. Anagoo arintaan ku dabaqayna shaqadeena socotay, waxaan sii wadaynaa inaan wada shaqayn firfircoon la samayno saamileeyda anagoo dhisayna kooxda balaaran ee PEAR oo ka kooban shaqaalaha wakaalada iyo iskaashatada bulshada. Waxaa intaas dheer, waxaan kor u qaadi doonaan mabaadii'da sinaanta leh, ee ka caagan isir nacaybka marka aan fulinayno qorsheheena istaraatiijiga ah, aan dhisayno xeerarka, qoranayno shaqaale cusub, qandaraas siinayno adeeg bixiyaasha, aana u adeegayno macaamiisheena.

Ujeedadeenu waa inaan ka caawino qof kasta oo ku nool Washington, qorsheheena istaraatiijiga ahna waxaa lagu dhisay ka faa'iidaysiga helitaanka loo siman yahay, baabi'inta caqabadaha, iyo kor u qaadista go'aan gaarista isku dhafan. Mashruucyada badan ee ka imaanaaya dedaaladaan, ayna ku jiraan helitaanka luuqada iyo qiimaynta xeerarkeena ruqsad bixinta, waxaa lagu fulin doonaa iskaashi aan la galayno kooxdeena PEAR.

Waxaan sugaynaa inaan arintaan hirgelino aana tilmaan dheeri ah ka helno Xafiiska Gudoomiyaha Gobalka iyo Xafiiska Sinaanta.

Hindi - हिंदी

PEAR विवरण

हम लाइसेंसिंग विभाग (Department of Licensing) में Washington की प्रो-इक्विटी, नस्लवाद-विरोधी (Pro-Equity, Anti-Racism, PEAR) योजना को आगे बढ़ाकर विविधता, इक्विटी, समावेश, विश्वास और सम्मान के हमारे मूल्यों की पुष्टि करते हैं। हम योजना बनाने वाले इक्विटी के पंद्रह निर्धारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा वितरण में सुधार करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जिनकी ज़रूरतें योजना को संचालित करती हैं, हम उन लोगों के साथ जुड़कर अपने ग्राहकों की आवाज़ उठाने का वादा करते हैं। हम योजना द्वारा परिकल्पित भविष्य की अपनी खोज में दृढ़ रहने का संकल्प करते हैं।

गवर्नर Inslee का कार्यकारी आदेश 22-04 Washington स्टेट एजेंसियों को उन समुदायों के साथ सार्थक रूप से बातचीत करने का निर्देश देता है जिनकी वे सेवा करते हैं। इसे अपने मौजूदा कार्य में शामिल करते हुए, हम एजेंसी के कर्मचारियों और सामुदायिक भागीदारों की एक मजबूत PEAR टीम बनाकर अपने हितधारक से सक्रिय जुड़ाव को जारी रखेंगे। इसके अलावा, हम अपनी रणनीतिक योजना को तैयार करते समय, नीतियों को विकसित करने, नए कर्मचारियों को काम पर रखने, विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने और अपने ग्राहकों की सेवा करते समय प्रो-इक्विटी, नस्लवाद-विरोधी सिद्धांतों को अपनाएंगे।

हमारा उद्देश्य हर Washington के निवासियों की मदद करना है और हमारी रणनीतिक योजना समान पहुंच, बाधाओं को दूर करने और समावेशी निर्णय लेने को बढ़ावा देने पर आधारित है। इन प्रतिबद्धताओं से आने वाली कई पहलें, जिसमें भाषा तक अधिक पहुंच और हमारे लाइसेंसिंग नियमों का मूल्यांकन शामिल है, हमारी PEAR टीम के साथ साझेदारी में की जाएगी।

हम इस काम और गवर्नर कार्यालय और इक्विटी कार्यालय (Office of Equity( से आगे के मार्गदर्शन के लिए तत्पर हैं।

Need additional help? Here's how to contact us:

Was this information helpful?